RADNE GRUPE

Upravni odbor Udruženja može u cilju efikasnijeg rada i ispunjenja ciljeva Udruženja po ukazanoj potrebi obrazovati komisije kao što su:

  • Komisija za članstvo,
  • Komisija za odnose sa javnošću i međunarodne odnose,
  • Komisija za edukaciju i certifikaciju,
  • Komisija za kontinuiranu edukaciju,
  • Komisija za upravljanje informacionim sistemom,
  • Komisija za sigurnost informacionog sistema,
  • Komisija za inovacije,
  • Komisija za reviziju informacionog sistema i
    druge Komisije u skladu sa potrebama.

Predsjednik i članovi Komisija biraju se na određeni period, a najčešće na period od godinu dana, te mogu biti ponovo birani dvotrećinskom većinom prisutnih članova Upravnog odbora Udruženja.

Ukoliko je to moguće, poželjno je da se prilikom izbora članova komisije omogući svim članovima Udruženja učešće u radu, a sa druge strane da se održava kontinuitet rada Komisija i odbora, uvažavajući nacionalne i polne interese.

Svaka Komisija može imati svoje Radne grupe, poput Radne grupe za cyber sigurnost, Radne grupe za digitalnu transformaciju i slično.