Poziv zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da se učlane u Udruženje

Poštovani,

Prije svega želimo vam se zahvaliti što ste s nama proteklih 9 mjeseci i što nam pružate podršku da zajedno rastemo i budemo još bolji.

Posebno se želimo zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji su od samog početka izrazili želju da se pridruže Udruženju, jer samo sa vama možemo raditi na ispunjenju naše zajedničke misije. Svjesni da je protekla godina koja je u najvećoj mjeri obilježena pandemijom korona virusa bila teška za sve, Upravni odbor Udruženja je donio odluku temeljem koje su svi članovi bili oslobođeni članarine za 2020. godinu.

Vjerujemo da ste svi imali priliku do sada primjetiti šta je sve učinjeno u proteklom periodu. Tome nam je doprinio aktivan angažman prije svega članova Upravnog odbora, ali moramo priznati i određen broj vas koji su dali doprinos kako svojim radom, tako i uplatom članarine.

Cijeneći navedeno, ovim putem vas pozivamo da se učlanite i postanite dio Udruženja za digitalnu transformaciju u BiH, date svoj doprinos razvoju IT struke u BiH, iskoristite mogućnosti i pomognete da Udruženje bude što bolje i sadržajnije.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. U nastavku vam dostavljamo izvod iz Statuta o kategorizaciji članstva i izvod iz Odluke Upravnog odbora o visini naknade za sve kategorije članstva, iz kojeg možete dobiti više informacija o članstvu u Udruženju.

Punopravni član Udruženja može postati svako fizičko lice državljanin Bosne i Hercegovine kao i strani državljanin koji ima odobren boravak u Bosni i Hercegovini.

Punopravni član Udruženja mogu postati i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini.

Punopravni članovi koriste prava i beneficije udruženja (naprimjer, popusti za različite oblike edukacije, popusti za publikacije i slično), te čine kvorum za održavanje Skupštine i donošenje odluka. Pravna lica trebaju imenovati ovlaštene predstavnike koji mogu glasati na Skupštini Udruženja.

 • Punopravni članovi Udruženja (fizička lica) – godišnja članarina 100 KM.
 • Punopravni članovi Udruženja (pravna lica)– godišnja članarina minimalno 200 KM. Pravna lica mogu učlaniti do pet (5) svojih zaposlenika. Pravna lica trebaju imenovati ovlaštene predstavnike od kojih 4 (četiri) člana imaju status pridruženih članova, a 1 (jedan) član ima status punopravnog člana. 

Pridruženi član Udruženja može postati svako fizičko lice državljanin Bosne i Hercegovine kao i strani državljanin koji ima odobren boravak u Bosni i Hercegovini. Pridruženi članovi koriste prava i beneficije udruženja (naprimjer, popusti za različite oblike edukacije, popusti za publikacije i slično). Pridruženi članovi Udruženja mogu prisustvovati, ali nemaju pravo glasa na Skupštini Udruženja.

 • Pridruženi članovi Udruženja (fizička lica) – godišnja članarina 50 KM.

Ukoliko iskazujete svoje interesovanje da postanete član Udruženja, molimo da popunite Pristupnicu za članstvo.

Prava i obaveze punopravnih članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruženja,
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima Udruženja,
 • da sarađuju sa ostalim članovima Udruženja,
 • da aktivno sudjeluju u radu Udruženja i doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruženja i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovog statuta i drugih općih akata Udruženja,
 • da lobiraju materijalno jačanje Udruženja,
 • da redovno plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podržavaju ugled Udruženja, i
 • da budu obaviješteni o radu Udruženja i njegovih tijela, te o materijalno-finansijskom poslovanju.

Prava i obaveze pridruženih članova su:

 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima Udruženja,
 • da sarađuju sa ostalim članovima Udruženja,
 • da aktivno sudjeluju u radu Udruženja i doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruženja i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovog statuta i drugih općih akata Udruženja,
 • da lobiraju materijalno jačanje Udruženja,
 • da redovno plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podržavaju ugled Udruženja, i
 • da budu obaviješteni o radu Udruženja i njegovih tijela, te o materijalno-finansijskom poslovanju.

Ciljevi i djelatnost Udruženja su:

 • akademski i strukovni razvoj iz oblasti upravljanja, sigurnosti, inovacija i revizije informacionih sistema (u daljem tekstu: IT profesije) u Bosni i Hercegovini;
 • rad na razvoju, unaprjeđivanju, uspostavljanju i održavanju praksi vezanih uz IT profesiju;
 • organiziranje svih vidova akademskih i stukovnih edukacija, specijalističkih obuka i stručnih provjera za sticanje različitih zvanja vezanih za IT profesiju;
 • promovisanje naučnih oblasti IT profesije;
 • povezivanje i saradnja akademskih stručnjaka i stručnjaka iz prakse koji rade na područjima IT profesije, kao i drugim povezanim područjima;
 • organiziranje savjetovanja i drugih naučnih i stručnih skupova na teme iz oblasti IT profesije, te i drugih srodnih područja;
 • izdavanje akademskih i stručnih publikacija u skladu sa Zakonom;
 • saradnja sa nadležnim organima, tijelima i organizacijama u Bosni i Hercegovini u cilju unaprjeđenja, razvoja i zaštite IT profesije;
 • promovisanje značaja i ugleda IT profesije;
 • ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu.