Industrija osiguranja i Blockchain tehnologija (3/3)

Autor: mr. Samir Nuhbegović

Sažetak:

Osiguranje je veoma značajan segment društva i kao takav je pod posebnim nadzorom države  putem ovlaštenih agencija za nadzor. Industrija osiguranja je jedna od najuticajnijih djelatnosti koja u velikoj mjeri utiče na sve subjekte u jednom društvu. Svakodnevno je prisutno u životu i radu ljudi. Bez police osiguranja nije moguće obezbijediti imovinsku sigurnost u slučaju prirodnih i drugih opasnosti. Zakonski nije moguća ni upotreba vozila u saobraćaju bez valjane police osiguranja od automobilske odgovornosti. Osim toga, nije moguće obezbjediti pristojnu zdravstvenu zaštitu ili obezbjediti dodatne prihode u starosti koji su vremenom sve manji i manji po osnovu obaveznog osiguranja. Obavljanje neke privredne ili druge društveno korisne aktivnosti zahtjeva posjedovanje polise osiguranja koja obezbjeđuje sigurnost poslovanja bez obzira na rizike koji mogu nastati. Svakako da osiguravajuća društva spadaju i među najznačajnije investitore.

Rizik je sastavni dio ljudskog postojanja jer su ljudi uvijek bili suočeni sa rizikom da li zbog promjene okruženja, nastanka nepredviđenih okolnosti ili zbog prevare. Bilo gdje ljudska aktivnost povezana sa objektima, tehnologijama, mašinama, proizvodima, kretanjem ili investiranjem povlači sa sobom i određene rizike. Zbog toga život bez rizika nije moguć, isti se mora podnositi i njegovog se prisustva svjesno. Međutim, rizika se ne možemo osloboditi. Rizik je mnogoznačan, višedimenzionalan i kompleksan pojam koji je svakodnevno prisutan u ljudskom životu. Sam izraz rizik je španskog porijekla (RISCO) i označava opasnost koja prijeti brodovima. U istoriji osiguranja rizici mora su veoma značajni jer se osiguranje kao djelatnost razvijalo upravo počev od pomorskih rizika.

Kao i u mnogo drugih djelatnosti u kojima su uočavaju mogući načini primjene, Blockchain tehnologija ima značajan uticaj i na industriju osiguranja zbog specifičnih karakteristika koje nude efikasnije rješavanje određenih aktivnosti. Osim toga, otvara se prostor i za drugačiji pristup postojećim proizvodima na tržištu primjenom Blockchain tehnologije, kao i mogućnost kreiranja novih proizvoda.

Uvod

Osiguranje u funkciji naknade šteta, te isplate ugovornih iznosa je djelatnost koja kroz načelo uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomsku zaštitu od određenih rizika, odnosno opasnosti, koje ugrožavaju imovinu i osobe. Rizici koji su pokriveni osiguranjem obuhvataju rizike koji su postojali i u samim počecima osiguranja kao djelatnosti, ali i rizike koji su se pojavili pojavom najnovijih tehnologija. Zbog toga je razvijenost osiguranja usko povezana sa stepenom razvijenosti ekonomije jedne zemlje. Ekonomsko značenje osiguranja se ogleda i u sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izmirenju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i preduzimanju mjera na smanjenju rizika. Osim toga, vrši se određena kumulacija sredstava koja se mogu koristiti za dalji razvoj ekonomije.

Po pitanju izbora Blockchain tehnologije kao optimalnog rješenja za određenu namjenu mogla bi se primjeniti slijedeća metoda:

Ukoliko bi na slijedećih šest pitanja odgovor bio pozitivan na najmanje četiri blockchain tehnologija bi bila optimalno rješenje:

 1. Da li se podaci dijele između više stranaka?
 2. Da li će podaci biti ažurirani od više stranaka?
 3. Da li se zahtjeva verifikacija?
 4. Da li verifikacija povećava troškove i kompleksnost?
 5. Da li su interakcije vremenski osjetljive?
 6. Hoće li transakcije različitih korisnika međusobno zavisiti?

Industrija osiguranja se nije mijenjala desetinama godina i posebno je otporna na promjene zbog poslovičnog izbjegavanja rizika. Prije nego što su se pojavile nove tehnologije, novi akteri na tržištu  nisu mogli lako uči zbog specifičnosti industrije. Blockchain tehnologija u kombinaciji sa Insurtech-om očito utiče na promjene u ovoj industriji isto kao što Fintech ima uticaj u sektoru bankarstva. Sve navedeno će podstaknuti industriju osiguranja da proširi svoju ponudu usluga i proizvoda što će sigurno uticati i na kvalitet ponude uz poboljšanje efikasnosti i efektivnosti jer su najveći pokretači promjena slijedeći elementi:

 • Očekivanja kupaca – usvajanje novih tehnologija od strane potrošača u svim industrijama stvorilo je nove potrebe i očekivanja za koja je potrebno naći rješenja za osiguranje kao i kanale za interakciju.
 • Brzina inovacija – širenje ekonomije dijeljenja (sharing economy), nova tehnološka rješenja, Internet stvari (IoT), samoupravljivi automobili i mnoge druge inovacije kreirale su nova očekivanja kupaca. Samim tim, kupci imaju potrebu za novim rješenjima za osiguranje.
 • Startup-i – Sa lakim pristupom open source okvirima, skaliranim kompjutingom „u oblaku“ i razvojem usluga po zahtjevu (On-Demand) tehnološke barijere za ulazak na tržište su smanjene. Novi osiguravatelji koji imaju sposobnost inoviranja i prilagođavanja zahtevima tržišta mogu brzo popuniti praznine koje nisu popunjene od postojećih subjekata.

InsurTech

Osiguranje je došlo u fazu početka promjena zbog uticaja InsurTech-a na isti način kao što FinTech inicira promjene u sektoru bankarstva. Samo u Velikoj Britaniji InsurTech je imao značajan napredak i privukao je 1,7 milijardi dolara investicija u 2018. A startup-i počinju da ulaze na  teritorij osiguravajućih korporacija koje i same počinju menjajati modele usluga.

InsurTech je pod-segment FinTech-a koji se bavi postojećim izazovima i mogućnostima u industriji  osiguranja. To je tehnologija koja se krije iza kreiranja, distribucije i administracije osiguranja. Aplikacije za pametne telefone, alati za obradu zahteva, upravljanje polisama online i automatska obrada su primjeri InsurTech-a. Osim toga, InsurTech donosi korist i kroz prikupljanje i analizu korisničkih podataka kako bi se pružila bolja usluga.

Prosječan kupac usluge osiguranja koji kreće na putovanje želi svoje osiguranje u nekoliko klikova na svom pametnom telefonu umjesto popunjavanja obrazaca na internetu ili naručivanjem telefonom. Svakako da je logično da neko ko putuje na kratku razdaljinu u trajanju od dva dana zaslužuje mnogo jeftinije osiguranje od nekoga ko krene na sedmodnevno putovanje u Južnu Ameriku kako bi skakao padobranom. Startupi mogu ponuditi osiguranje u trajanju od sat vremena nekome ko pozajmi automobil od prijatelja na navedeni period.

Big data, vještačka inteligencija (AI) i Internet stvari (IoT) su u trenutnom fokusu InsurTech-a.

InsurTech će primorati industriju osiguranja da aktivno radi na proširenju ponude usluga za korisnike. Izazov je obezjediti da InsurTech bude atraktivan za potrošače jer to zahtjeva isporuku prilagođenih proizvoda, umesto jedinstvenih. Potrošači žele i da se njihovi proizvodi za osiguranje isporučuju putem pametnih telefona.

Postoji polarizacija u InsurTech-u između upotrebe tehnologije od strane postojećih osiguravatelja  kako bi se njihova postojeća ponuda usluga prilagodila promjenjivom tržištu i startup-ima koji imaju fokus na tržišnom udjelu. Zajednička veza je kupac usluga, koji će birati između postojećih osiguravatelja i novih startup-a ili će koristiti kombinaciju usluga.

Prednosti pojave InsurTech-a su da se korisnicima uluga ponudi mogućnost da preuzmu kontrolu nad svojim osiguranjem umjesto da kupuju standardizovane proizvode koji ne odgovaraju njihovim potrebama. Osim toga, može se olakšati proces kupovine osiguranja na primjeru popunjavanja obrasca podacima o kupcu sa društvenih mreža.

Vještačka inteligencija (AI) se može koristiti za kreiranje prilagođene usluge za svakog kupca jer može brzo obraditi i predstaviti najrelevantnije i najkorisnije proizvode daleko brže nego ljudi.

S druge strane Internet stvari (IoT) može osiguravateljima dati detaljne podatke o klijentima kako bi im pomogao da razviju i ponude prave proizvode u pravo vrijeme. Može se kreirati prilagođeno osiguranje za vozače na osnovu podataka koji se šalju osiguravateljima iz njihovih automobila. Najodgovorniji vozači mogu imati koristi od popusta na svoje osiguranje, a može se kreirati i mogućnost osiguranja vozila samo u periodu kada se vozilo koristi, a automobil može dati povratnu informaciju o stvarnoj upotrebi.

Usporavanja prodora InsurTecha na tržištu mogu biti zbog složenosti proizvoda i usluga koje izvan industrije osiguranja malo potencijalnih kupaca može da razumije u potpunosti, a često mogu biti i zbunjujuće.

Industrija osiguranja nije ni tako uzbudljiva za potrošače kao proizvodi u drugim industrijama koje je tehnologija već ponudila na tržištu.

Osim toga, problem sa marketingom je zbog toga što je teško plasirati proizvode na način koji mnogi potrošači smatraju privlačnim, posebno za mlađe generacije. Ljudima može biti teško razmišljati o nekim tipičnim proizvodima kao što je životno osiguranje.

Propisi će predstavljati prepreku startup-ima koji žele da poremete industriju. Kultura osiguranja je notorna averzija prema riziku, u suprotnosti sa agilnim i ometajućim metodama startup-a.

S druge strane, kompanije moraju ostati oprezne kako bi osigurale da podaci prikupljeni za utvrđivanje polica osiguranja ne diskriminiraju određene grupe, kao i da zadrže privatnost korisnika.

Sigurno je da će i pored svega InsurTech nastaviti rast kao i da će se javljati nova inovativna rješenja u budućnosti koja će biti odraz potrebe potrošača.

Potencijali Blockchain tehnologije u industriji osiguranja

Sigurno je da blockchain tehnologija može imati značajan uticaj na industriju osiguranja na više načina:

 • Prevencija rizika i otkrivanje prevara,
 • Efikasnije osiguranje imovine i osiguranje od nezgode,
 • Zdravstveno osiguranje i
 • Reosiguranje.

Uticaj u pojedinim segmentima se ogleda kroz upotrebu pametnih ugovora, dok se u drugim segmentima ogleda u interoperabilnosti distribuirane glavne knjige koja omogućava da se u poslovanju koristi jedna zajednička distribuirana baza podataka. Time se postiže efikasnost i efektivnost uz značajno smanjenje troškova s jedne strane, dok se sa druge strane nudi veći stepen povjerenja uz transparentnost i neporicljivost događaja evidentiranih u distribuiranu glavnu knjigu.

Sve navedeno nudi potencijale za reinžinjering mnogih poslovnih procesa uz proširenje ponude usluga osiguranja kroz jednostavnost u ugovaranju.

Osim navedenog dodatne mogućnosti primjene u osiguranju nude i DAO (Decentralized autonomous organisation) tj. Decentralizirane autonomne organizacije koje predstavljaju poseban potencijal za industriju osiguranja. Međutim, zbog svoje autonomnosti predstavljaju i određenu prijetnju po pitanju preuzimanja dijela tržišta osiguranja, a suočeni su i sa određenim sigurnosnim izazovima. 

Pametni ugovori (Smart contract)

Ideju pametnih ugovora je prvi put iznio naučnik Nick Szabo poznat po istraživanjima u području kriptografije, digitalnih valuta i digitalnih ugovora još 1994. godine. Prema njemu, pametan ugovor je transakcijski protokol koji izvršava uslove ugovora softverski na računaru. Koncept pametnog ugovora je da se zadovolje uobičajeni uslovi iz ugovora, kao što su naknade, povjerljivost i uslovi plaćanja. Svrha pametnog ugovora je da se smanje gubitci prilikom povezivanja ekonomskih ciljeva u ugovoru, kao i smanjenje prevara, troškova izvršenja, troškova transakcija, kao i arbitražnih troškova.

Međutim, iako je navedena ideja bila poznata od tada, tek je pojavom blockchain tehnologije, a posebno sa Etherum blockchainom, nastalo okruženje u kojem su pametni ugovori mogli da oslobode svoj potencijal.

Pametni ugovori su jedan od potencijala blockchain tehnologije koji nudi mogućnost široke primjene u industriji osiguranja. U suštini se radi o ugovorima čije su klauzule pohranjene u programskom kodu i koje se izvršavaju (ili ne izvršavaju) ukoliko se zadani parametar dogodi (ili ne dogodi). Izvršavanje je potpuno automatski. Pametni ugovori nude dva elementa koji im idu u prilog. Prvi je da se uspostavlja jedan novi nivo povjerenja jer su osiguranici svjesni da nema nikakvih potencijalnih komplikacija oko realizacije ugovora. Drugi element je da se ponuda proizvoda širi jer pametni ugovori omogućavaju jednostavnost u ugovaranju i realizaciji. Osim toga smanjuju i troškove jer se sam način ugovaranja pojednostavljuje. Nema potrebe za popunjavanjem formulara i drugih pratećih formalnih aktivnosti. Prateća pojava primjene pametnih ugovora je i jedan sasvim novi stepen transparentnosti.

Izvršenje pametnog ugovora je isto kao i kod tradicionalnog ugovora – sporazum je ili ispunjen i izvršen, ili neispunjen i neizvršen.

Širina primjene pametnih ugovora u praksi će zavisiti, osim od pravne regulative, i od okruženja koje će moći davati podatke koji su potrebni za izvršavanje pametnih ugovora.

U pametnim ugovorima informaciju o ugovorenom uslovu obezbjeđuje treća, nezavisna strana koja je ovlaštena da administrira podatke koji daju osnovu za isplatu osigurane sume ukoliko se osigurani slučaj desi do određenog termina i obrnuto.

Kriptovaluta Etherum omogućava svojim protokolima kreiranje pametnih ugovora. Svaki program koji radi na virtuelnoj mašini Ethereum (EVM) obično se naziva “pametni ugovor”. Najpopularniji jezici za pisanje pametnih ugovora na Ethereumu su Solidity i Vyper, iako postoje i drugi koji su u razvoju.

Iako postoji još virtuelnih kriptovaluta koje svojim protokolom omogućavaju kreiranje pametnih ugovora, Etherum je najpopularnija platforma za ovu namjenu.

Svakako da po pitanju pametnih ugovora treba posmatrati i potencijalne opasnosti po pitanju izvršavanja istih.

Primjer indeksiranog (parametarskog) osiguranja kroz pametni ugovor u poljoprivredi

Osiguranje zasnovano na indeksu (parametru) je osiguranje povezano sa osnovnim indeksom (parametrom) kao što su padavine, temperatura, vlažnost ili prinos usjeva. Ovaj pristup eliminiše ograničenja tradicionalnog osiguranja usjeva u ruralnim regionima zemalja u razvoju, na primjer, smanjenjem troškova upravljanja i poravnanja. U regionu kao što je Afrika, gdje je penetracija osiguranja samo 2% postoji prostor za popularizaciju ove vrste osiguranja. Međutim, uprkos višestrukim koristima od takvih osiguranja, plasman proizvoda na bazi indeksa ostaje složen i skup. Značajni resursi i tehničke ekspertize su od suštinskog značaja za razvoj takvih proizvoda, posebno infrastrukture potrebne za prikupljanje podataka. Međutim, ukoliko bi se takva osiguranja ugovarala na bazi pametnih ugovora proizvodi bi bili automatizovani, jednostavniji i jeftiniji. Pametan ugovor između farmera i osiguravatelja može, na primjer, propisati da je isplata nakon 30 dana bez padavina. Indeksi odnosno parametri za provođenje ugovora zavise od pouzdanih spoljnih podataka koje obezbjeđuje nezavisna treća strana (npr.meteorološki zavod). Plaćanje se automatski aktivira nakon 30 dana suše bez bilo kakvih pratećih aktivnosti. Ovaj mehanizam može predstavljati alternativu za tradicionalna osiguranja u poljoprivredi.

Kroz ovaj primjer je vidljiva efikasnost i jednostavnost rješenja, kao i potencijal proširenja ponude na tržištu.

Indeksirano (parametarsko) putničko osiguranje kroz pametni ugovor

Usluga pod nazivom “fizzy” je pametno putničko osiguranje koju je pokrenula francuska osiguravajuća kompanija AXA. Navedena usluga predstavlja “pametno osiguranje” kojim se korisnici obezbjeđuju ukoliko se avionski let otkaže za dva ili više sati. Od oktobra 2018.godine je ovim osiguranjem bilo pokriveno 70% letova širom svijeta, dok je u 2019.godini pokriće prošireno na 80% letova širom svijeta. Prilikom kupovine osiguranja za određeni let transakcija se evidentira na etherum blockchainu. Pametni ugovor prima informacije od globalnih baza letova. Ukoliko se desi da je osiguranje za predmetni let odgođeno za dva ili više sati, onog trenutka kada to kašnjenje evidentiraju zvanične baze podataka o letovima ugovor se automatski izvršava i korisniku se isplati naknada.

Pay-per-use osiguranje (plaćanje po korištenju) i mikroosiguranje

Pametni ugovori nude mogućnost primjene u mikroosiguranju zbog niskih troškova i jednostavnosti ugovaranja. Pay-per-use osiguranje nudi mogućnost primjene u kombinaciji pametnih ugovora sa Internetom stvari (IoT) pri čemu bi se podaci koji budu dostavljeni ovom tehnologijom koristili za obračun premije osiguranja. U slučaju osiguranja od autoodgovornosti, premija osiguranja bi se mogla plaćati samo kada je automobil u pokretu. Samim tim bi se povećao nivo transparentnosti i pravilne raspodjele troškova osiguranja.

DAO (Decentralized autonomous organisation)

Dodatne mogućnosti primjene u osiguranju nude i DAO (Decentralized autonomous organisation) tj. Decentralizirane autonomne organizacije. U određenim krugovima DAO se nazivaju i Peer-to-peer osiguranje. Koncept DAO je složenija primjena pametnih ugovora.

Prototipsko rješenje DAO pod nazivom DYNAMIS je bazirano na Ethereum blockchainu i predstavlja distribuirano peer-to-peer osiguranje. U okviru ove ponude za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, kompanija koja osigurava zaposlene plaća premije kriptovalutom bitcoin. Planirano je da se u zavisnost od razmjere šteta premije vremenom smanje. U slučaju otkaza, zaposleni dobiju isplatu direktno iz ove mreže zaposlenih bez učešća tradicionalnog osiguravatelja. Koristeći Blockchain, Dynamis želi da osigura da otpremnine pripadnu zaposlenim, a ne poslodavcima koji bi mogli biti motivisani da promijene uslove potraživanja od slučaja do slučaja.

Bitno je napomenuti da je iz perspektive osiguravajućeg društva cilj ravnopravnih partnera u DAO osiguranju uklanjanje posrednika (tj. samih osiguravajućih društava). Shodno tome, pristup osiguravajućih društava bi mogao prepoznati ovaj rizik i pretvoriti ga iz prijetnje u poslovnu prilika, npr. pružanjem infrastrukture za osiguranje.

Iako je potencijal DAO očigledan, bitno je napomenuti da je bilo određenih sigurnosnih propusta u funkcionisanju DAO što je omogućilo krađu novčanih sredstava u kriptovaluti. Najpoznatiji događaj se desio u junu 2016.godine na Etherum platformi kada se došlo do saznanja da DAO za autonomno upravljanje investicionim kapitalom sadrži neočekivani programski kod koji je omogućavao bilo kojem sofisticiranom korisniku da povuče proizvoljan iznos sredstava iz DAO. Ovaj nedostatak su 16.juna iskoristile nepoznate osobe koje su uspjele da povuku oko jednu trećinu ether tokena koji su se nalazili u DAO (u tom momentu približne vrijednosti oko 50 miliona USD) u kreirani klon od te DAO koji su kontrolisale te osobe.

Svakako da rizici postoje, ali postoje i benefiti primjene ovakvih naprednih tehnologija, tako da će se u budućnosti vjerovatno raditi na efikasnijim bezbjednosnim rješenjima po pitanju funkcionisanja DAO.

Prevencija rizika i otkrivanje prevara pomoću Blockchain tehnologije

Prevare u osiguranju nanose veliku štetu kako samoj industriji osiguranja, tako i osiguranicima jer indirektno utičnu na visinu iznosa premija osiguranja. Procjena je da su ukupni troškovi prevara u osiguranju prema podacima FBI-ja u SAD-u više od 40 milijardi dolara godišnje (ne računajući zdravstveno osiguranje). Dodatni troškovi prosječne američke porodice su između 400 i 700 dolara godišnje u obliku povećanih premija uzrokovanih prevarama u osiguranju.

Kompleksnost savremene industrije osiguranja stvara prostor za prevare. Spori procesi vođeni papirima su dodatno olakšanje za vršenje prevara.

Blockchain tehnologija nudi mogućnost bolje koordinacije između osiguravatelja u borbi protiv prevara na više načina. Premještanjem potraživanja osiguranja na distribuiranu glavnu knjigu,  blockchain tehnologija može pomoći u eliminaciji uobičajenih izvora prevare u industriji osiguranja.  Čuvanje informacija o potraživanjima na zajedničkoj knjizi će pomoći osiguravateljima da sarađuju i identifikuju sumnjiva ponašanja u čitavom ekosistemu. Manje prevara u osiguranju pretvara se direktno u veće marže za osiguravajuća društva, što može dovesti do jeftinije premije za potrošače.

Primjena blockchain tehnologije bi ponudila tri ključne prednosti osiguravajućim društvima u odnosu na počinioce prevara i to:

 • onemogućavanje višestrukih potraživanja po osnovu iste nesreće, te izbacivanje dvostruke evidencije zbog upotrebe zajedničke distribuirane baze podataka,
 • evidencija vlasništva pomoću digitalnih certifikata čime bi se dodatno smanjila mogućnost falsifikovanja i
 • smanjivanje zloupotreba u slučaju nelicenciranih brokera koji novac od prodaje polica zadržavaju za sebe.

Efikasnije osiguranje imovine i osiguranje od nezgode

Obrada zahtjeva za naknadu štete po pitanju osiguranja imovine i osiguranja od nezgode je zahtjevan postupak koji je podložan greškama, a zahtjeva značajno ručno unošenje podataka i koordinaciju između različitih strana. Osiguranje je u suštini ugovor koji propisuje premiju koju treba platiti osiguranik, a sadrži uslove osiguranja u kojima osiguravatelj odgovara za štetu. Međutim, štete mogu biti subjektivne, tako da je fokus oko provjere da li su ispunjeni uslovi za isplatu naknade štete po svakoj pojedinoj polici osiguranja. Zbog toga je jedan od najvećih izazova u ovom segmentu osiguranja prikupljanje potrebnih podataka za procjenu i obradu zahtjeva jer se potrebni podaci nalaze kod više subjekata.

Blockchain tehnologija svojom interoperabilnošću može omogućiti automatsko prikupljanje i analizu podataka u realnom vremenu što ubrzava do 3 puta proces obrade zahtjeva uz smanjenje troškova za 5 puta. Dodatni potencijal automatizovanih pametnih ugovora može efikasno riješiti pitanje obrade zahtjeva i isplate potraživanja.

Zdravstveno osiguranje

Zahtjevi za zaštitom zdravstvenih podataka o pacijentu mogu onemogućiti pristup cjelokupnoj medicinskoj istoriji pacijenta i samim tim osiguravatelji ne raspolažu sa potrebnim sveobuhvatnim podacima. Osim toga, nedostatak podataka može dovesti do odbijanja zahtjeva za osiguranje. Dodatni problem je i zbog toga što je mnogo različitih strana uključeno u zdravstvenu zaštitu, pa je teško i komplikovano dijeljenje i koordinacija osjetljivih medicinskih podataka. Svakako da i ponuda softvera za upravljanje medicinskim zapisima na tržištu dodatno komplikuje situaciju jer se različiti ponuđači oslanjaju na različite standarde i formate za čuvanje podataka o pacijentima.

Zbog toga blockchain tehnologija u ovom segmentu osiguranja nudi optimalno rješenje kroz interoperabilnost uz efikasnu kriptografsku zaštitu. Dodatni benefit je da blockchain tehnologija može vratiti kontrolu nad medicinskim podacima samom pacijentu, te im omogućiti da dijele odnosno dozvoljavaju pristup podacima pacijenta na bazi pojedinačnih slučajeva.

Postojala bi zajednička distribuirana baza podataka o pacijentima čime bi se standardizovali podaci o pacijentima, obezbjedila privatnost i kontrola podataka. Osim toga, svaka izmjena u podacima bi bila zapisana i neporicljiva ukoliko bi se vršila revizija zbog same strukture distribuirane glavne knjige koja vremenskim pečatom garantuje neporicljivost.

Sigurno je da primjena blockchain tehnologije u segmentu zdravstvenog osiguranja nudi prostor za veoma značajna poboljšanja.

Reosiguranje

Reosiguranje je posebna djelatnost osiguranja u kojem jedan osiguravatelj prenosi dio prethodno preuzetog rizika po ugovoru o osiguranju na reosiguravatelja kojem zauzvrat plaća premiju reosiguranja. Reosiguranje je složena procedura u kojoj se razmjenjuju velike količine podataka, a koji se u svakom pojedinačnom ugovoru određuju jednokratno i ručnim procesima. Zbog toga je trenutni proces reosiguranja izuzetno složen i prilično neefikasan. Sa fakultativnim reosiguranjem, svaki rizik u ugovoru mora biti pojedinačno potpisan, a sklapanje ugovora obično traje do 3 mjeseca usaglašavanja prije potpisivanja. Osiguravatelji obično angažuju više reosiguravatelja, što znači da se podaci moraju razmjenjivati između različitih strana kako bi se zahtjev obradio. Različiti standardi podataka između institucija često dovode do različitih tumačenja načina na koji bi ugovor trebao biti implementiran. Sve ovo negativno utiče na ovaj segment industrije osiguranja.

Potencijal blockchain tehnologije i u ovom slučaju kroz interoperabilnost i upotrebu distribuirane glavne knjige omogućava efikasnost i efektivnost, te standardizaciju potrebnih podataka. Ovo rješenje će ukloniti redudantnost podataka i svakom članu u procesu omogućiti pristup istim podacima. Osim toga, mogao bi se omogućiti ograničeni kontrolisani pristup podacima drugim zainteresovanim akterima. Sigurno je da i u ovom segmentu osiguranja ima prostora za primjenu pametnih ugovora koji bi automatizovali i pojednostavili proces reosiguranja i obradu potraživanja.

B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative)

Blockchain konzorcij B3i (B3i Services AG) je osnovan 2017.godine od strane velikih europskih osiguravajućih kompanija po uzoru na osnivanje R3 konzorcija u bankarskom sektoru. Cilj je udruživanje resursa radi istraživanja inovativnih potencijala blockchain tehnologije, a u vlasništvu je 16 učesnika na tržištu osiguranja širom svijeta. Sveukupno, više od 40 kompanija je uključeno u B3i kao dioničari, kupci i članovi zajednice.

B3i očekuje da će edukovati osiguravatelje i reosiguravatelje o korištenju blockchain tehnologije na tržištu osiguranja. Služi kao platforma za razmjenu znanja o blockchain tehnologiji i nudi pristup istraživanjima i informacijama o eksperimentima o upotrebi. B3i radi na tome da olakša široko prihvaćanje blockchaina u cijelom lancu vrijednosti osiguranja tako što ocjenjuje njegovu implementaciju kao održiv alat za industriju općenito, a posebno za kupce. Inicijativa predviđa efikasno i moderno upravljanje transakcijama osiguranja sa zajedničkim standardima i praksom. U tu svrhu, razvio je pametan sistem upravljanja ugovorima kako bi istražio potencijal tehnologije distribuirane glavne knjige kao način za poboljšanje usluga klijentima tako što će ih učiniti bržim, praktičnijim i sigurnijim.

Vizija konzorcija B3i je vidjeti kako tržište osiguranja donosi bolja rješenja za krajnje potrošače kroz brži pristup osiguranju uz manje administrativne troškove.

Zaključak

Iako se blockchain tehnologija još uvijek istražuje, testiraju se pojedini pilot projekti uz pojedinačne slučajeve primjene u praksi, nesumnjivo je da je potencijal za primjenu u industriji osiguranja izuzetno značajan. Međutim, prije nego što se počne sa značajnijim načinima primjene, posebno sa aspekta interoperabilnosti između osiguravajućih kompanija i stvaranja uslova za plasman proizvoda zasnovanih na “pametnim ugovorima”, potrebno je poduzeti određene aktivnosti. Sa aspekta industrije osiguranja, potrebno je da se osiguravajuće kompanije usklade oko standarda i procesa unutar blockchain tehnologije. Osim toga, industrija osiguranja je visoko regulisana kako bi se korisnici zaštitili od zloupotrebe, a osiguravajuća društva od preuzimanja prevelikog rizika i eventualnog bankrota. Zbog toga se moraju razvijati i pravni i regulatorni okviri koji će omogućiti efikasnu primjenu blockchain tehnologije u industriji osiguranja.

Sigurno je da sve navedeno zahtjeva određene napore, ali okolnosti to zahtjevaju kroz pojavu InsurTech-a i same blockchain tehnologije i nema potrebe da se početni koraci odgađaju jer je budućnost u industriji osiguranja u svjetskim okvirima već počela.

Literatura i web izvori:

CB Insights. (2018). How Blockchain disrupt insurance – Research briefs. [online].

Dostupno na: https://www.cbinsights.com/research/blockchain-insurance-disruption/

CB Insights. (2018). How Blockchain Technology Could Disrupt Healthcare. [online].

https://www.cbinsights.com/research/report/blockchain-technology-healthcare-disruption/

Congnizant. (2017). Blockchain: A Potential Game-Changer for Life Insurance. [online].

Dostupno na: https://www.cognizant.com/whitepapers/blockchain-a-potential-game-changer-for-life-insurance-codex2484.pdf

Congnizant. (2016). The Blockchain Imperative: The Next Challenge for P&C Carriers. [online].

Dostupno na: https://www.cognizant.com/whitepapers/the-blockchain-imperative-the-next-challenge-for-p-and-c-carriers-codex2360.pdf

IAIS. (2017). FinTech Developments in the Insurance Industry. [online].

Dostupno na: https://www.iaisweb.org/file/65625/report-on-fintech-developments-in-the-insurance-industry

IAIS – International Association of Insurance Supervisors

Gatteschi V et al. (2018). Blockchain and Smart Contracts for Insurance: Is the Technology Mature Enough?. [online].

Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/323298791_Blockchain_and_Smart_Contracts_for_Insurance_Is_the_Technology_Mature_Enough

Mar B. (2017). Blockchain Implications Every Insurance Company Needs To Consider Now. [online]. Dostupno na: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/10/31/blockchain-implications-every-insurance-company-needs-to-consider-now/#6f74155e7026

PWC. (2017). Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance. [online].

Dostupno na: https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf

PWC. (2016). How Blockchain technology might transform wholesale insurance. [online].

Dostupno na: https://www.pwc.lu/en/fintech/docs/pwc-how-blockchain-technology-might-transform-insurance.pdf

PWC. (2016). InsurTech:A golden opportunity for insurers to innovate. [online].

Dostupno na: https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/insurtech-a-golden-opportunity-for-insurers-to-innovate.pdf

PWC. (2016). Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance. [online].

Dostupno na: https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/assets/fintech-insurance-report.pdf

https://b3i.tech/home.html

https://blockchainhub.net/dao-decentralized-autonomous-organization/

https://www.blockchaintechnologies.com/smart-contracts/

 

https://www.ethereum.org/build/

 

https://fizzy.axa/en-gb/

 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html

 

https://www.the-digital-insurer.com/dia/dynamis-ethereum-based-dao-for-distributed-p2p-insurance/