Poziv na V redovnu Skupštinu UDT

Na osnovu člana 22. Statuta Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini saziva se

V REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

UDRUŽENJA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Peta redovna Skupština Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini će se održati 29.05.2023. godine s početkom u 14:00 sati u putem Zoom aplikacije sa sljedećim dnevnim redom:

1.     Izbor i imenovanje Verifikacione komisije i zapisničara

2.     Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa četvrte Skupštine Udruženja za digitalnu transformaciju u BiH

3.     Usvajanje Izvještaja o radu Udruženja za digitalnu transformaciju u BiH zajedno sa rekapitulacijom realizacije plana budžeta za 2022. godinu

4.     Usvajanje finansijskih izvještaja Udruženja za digitalnu transformaciju u BiH za 2022. godinu

5.     Usvajanje Poslovnog plana sa budžetom za 2023. godinu

Predsjednik Skupštine Udruženja                                   

Prof. dr Jasmina Selimović